Amaç ve Tarihçe

Endüstriyel tasarım programlarının akreditasyonunun amacı, toplumun, bireylerin ve doğal çevrenin gereksinimlerine duyarlı, nitelikli ürün, sistem, hizmet ve deneyimler tasarlanması için endüstriyel tasarım eğitiminin kalitesini yükseltmek üzere eğitim programlarını değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütmektir. Endüstriyel tasarım eğitiminin akreditasyonu, bir eğitim kurumunun verdiği endüstriyel tasarım programını başarıyla tamamlayan mezunlarının, mesleki pratik için yeterli tasarım becerisi, teknik ve mesleki bilgi ve etik formasyona sahip, yetkin endüstriyel tasarımcılar olarak eğitilmelerini garanti altına almayı hedefler.

Endüstriyel Tasarım programlarının ETMK-ENTAK tarafından akreditasyonu gönüllülük esasına dayalı bir süreç olup, ENTAK yalnız kendisine başvuran programları akredite etme amacı ile değerlendirir. ETMK, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle belirlediği "program değerlendirme ve akreditasyonu" işlevini yerine getirirken aşağıda belirtilen özel hedeflere ulaşmayı gözetir:

  1. Toplumu, endüstriyel tasarım programlarında eğitim gören öğrencileri, ortaokul ve lisedeki öğrenci adaylarını, öğrenci velilerini, eğitim kurumlarını, meslek örgütlerini, olası işverenleri ve devlet kurumlarını bilgilendirmek üzere asgari değerlendirme ölçütlerini sağlayan endüstriyel tasarım programlarını belirlemek,
  2. Endüstriyel tasarım alanındaki mevcut eğitim programlarının ilerletilmesi, sürekli iyileştirilmesi ve yeni programların geliştirilmesi konularında yönlendirici rol oynamak,
  3. Endüstriyel Tasarım alanındaki eğitim programlarının sürekli iyileştirilmesini teşvik etmek ve yeni programların geliştirilmesi konularında yönlendiricilik yapmak.

ENTAK’ın kuruluş çalışmaları ETMK’nın paydaş üyesi olduğu Endüstriyel Tasarım Bölümleri Akademik Konseyinin (ETAK) 10 Mayıs 2019 tarihinde ODTÜ’de yapılan 24. Toplantısında ETAK Akreditasyon Komisyonunun kurulması ile başladı. Aralık 2019'da Beykent Üniversitesinde düzenlenen 25. ETAK toplantısında bir çatı kuruluş altında bağımsız olarak faaliyet gösterecek bir Endüstriyel Tasarım Akreditasyon Kurulunun (ENTAK) kurulmasına karar verildi. 2020 yılının Ocak ayında çatı kuruluşun ETMK (Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği) olması ETAK üyeleri tarafından desteklendi. ETMK, 31 Mart 2021’de yaptığı olağan genel kurulunda akreditasyon faaliyetlerini içerecek şekilde tüzük değişikliği yaptı.

Akreditasyon komisyonu ETMK bünyesinde çalışmalarına devam etti. ETMK, 20-21 Ağustos 2021 tarihinde sanal ortamda düzenlediği çok sayıda farklı paydaşın katıldığı arama konferansı ile stratejik planını yeniledi. Bu konferans sonucunda belirlenen mesleği etkileyen önemli etmenler, misyon, vizyon ve stratejik hedefler akreditasyon çalışmaları için girdi oluşturdu. ETMK Akreditasyon Komisyonu, ENTAK’ın çalışma ilkelerini ve lisans programlarının değerlendirme ölçütlerini ETAK üyelerinin önerilerini, ETMK Öğrenci Konseyinin ETAK’ta sunduğu görüşlerini ve ETMK stratejik plan çıktılarını dikkate alarak geliştirdi, değerlendirici eğitimlerini verdi ve kurum bilgilendirme toplantıları yaptı. ENTAK, 10 Haziran 2022 tarihli yönetim kurulu kararıyla kuruldu. ETMK, 30 Haziran 2022’de Türkiye’de ve KKTC’de Yüksek Öğretim Kurumlarında Endüstriyel Tasarım Programlarını akredite etme yetkisini almal için Yüksek Öğretim Kalite Kuruluna (YÖKAK) tescil başvurusu yaptı. YÖKAK’ın 21.12.2022 tarihli Kurul kararıyla Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) Derneğine Endüstriyel Tasarım lisans programlarının akreditasyonu için 21.12.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki yıl süre ile Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi verildi. Bu doğrultuda ETMK-ENTAK 2023-24 dönemi akreditasyon sürecini başlattı.